Fundacja Epikur Sosnowiec

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

SZKOLENIE DOSKONALĄCE: OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI
I MŁODZIEŻY – UCZEŃ Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI W KLASIE.
ADRESACI:

• Nauczyciele
• Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

ZAKRES TEMATYCZNY:
Szkolenie pozwala na poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki zaburzeń zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży. Ma ono na celu:
– uwrażliwienie kadry pedagogicznej na sygnały mogące świadczyć o występowaniu u dzieci
problemów natury psychicznej – związanych z przeżywaniem wzmożonego lęk
– uporządkowanie wiedzy dotyczącej wspierania uczniów dotkniętych zaburzeniami lękowymi.
Podczas ćwiczeń praktycznych omówione zostaną:
• klasyfikacja zaburzeń lękowych oraz ich typowe objawy
• znaczenie zasobów podmiotowych i środowiskowych dla funkcjonowania ucznia z
zaburzeniami lękowymi

• sposoby wspierania ucznia z zaburzeniami lękowymi w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz podczas bieżącej pracy na lekcji

PRZEWIDYWANE EFEKTY SZKOLENIA:
Uczestnicy:
• potrafią interpretować „trudne” zachowania ucznia w kontekście wiedzy dotyczącej
zaburzeń zdrowia psychicznego
• wskazują niezbędne dostosowania procesu nauczania dla ucznia z zaburzeniami lękowymi,
ze szczególnym uwzględnieniem dostosowań podczas bieżącej pracy
• analizują sytuację ucznia z zaburzeniami lękowymi w kontekście posiadanych w jego
otoczeniu zasobów sprzyjających procesowi zdrowienia

LICZBA GODZIN: 120 minut
ODPŁATNOŚĆ: 1800 zł
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE: max. 20 osób

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie
*w trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa